โปรดเกล้าฯ ถอดตำแหน่ง นายทหารสัญญาบัตร 9 ราย ประพฤติชั่ว-ค้ายา-หนีราชการ

ช่วงวันที่ ๓๑ เดือนสิงหาคม ราชกิจจานุเบกษานเบกษา เผยแพร่ประกาศนร เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดขั้นทหาร และก็ขอคืนเหรียญตรา  มีเนื้อหาดังต่อไปนี้
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดตำแหน่ง นายทหารสัญญาบัตร ปริมาณ ๙ ราย ออกมาจากขั้นทหาร ตามมายี่ห้อ ๑๒ ที่พ.ร.บ.ขั้นทหาร พ.ศ. ๒๔๗๙ แล้วก็ที่ปรับแก้เพิ่มโดยพ.ร.บ.ขั้นทหาร (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๕๐๑ ประกอบระเบียบปฏิบัติกระทรวงกลาโหมเกี่ยวกับผู้ซึ่งไม่ควรจะยังคงอยู่ในตำแหน่งทหารรวมทั้งบรรดาศักดิ์ พุทธศักราช ๒๕๐๗
ข้อ ๒ รวมทั้งข้อ 2 และก็ทรงพระขอความกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ขอคืนเหรียญตรานายทหารสัญญาบัตรทั้งยัง ๙ ราย ได้รับพระราชทานทุกชั้นยี่ห้อตามข้อ ๖ แล้วก็ข้อ ๗ (๒) และก็ (๔) ของระเบียบปฏิบัตินร กล่าวถึงการขออนุญาตพระบรมราชานุญาต ขอคืนเหรียญตรา พุทธศักราช ๒๕๔๘ ดังต่อไปนี้
๑. พันโท นรินทร์ รุ่งเรืองวุฒิชัย ขึ้นอยู่กับศูนย์บัญชาการกองทัพไทย ออกมาจากขั้นทหาร ตั้งแต่ วันที่ ๓๐ เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ เพราะจำเป็นต้องคำตัดสินจนถึงที่สุดให้ลงทัณฑ์ติดตะราง ในข้อผิดพลาดต่อพ.ร.บ. สิ่งเสพติดให้โทษ (มันข้นแมเฟตามีน เพื่อขายแล้วก็ขาย) และก็สมคบคิดกันทำความผิดเกี่ยวกับ สารเสพติด คดีถึงที่สุด และก็ขอคืนเหรียญชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย สี่รถาภรณ์ช้างเผือก จตุรรถาภรณ์มงกุฎไทย รวมทั้งเหรียญจักรมาลา
๒. พันโทหญิง จิประภา หรือชุดาประเสริฐ จารีรักษา ขึ้นตรงต่อทัพบก ออกมาจากตำแหน่งทหารเมื่อวันที่ ๒๗ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เนื่องด้วยกระทำผิดระเบียบทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง รวมทั้งขอคืนเหรียญตราชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย และก็จตุรรถาภรณ์ช้างเผือก
๓. พันตรี นัชชดงษ์ ผิวขาว ขึ้นตรงต่อทัพบก ออกมาจากขั้นทหาร เมื่อวันที่ ๑๖ เดือนตุลาคม ๒๕๕๘เหตุเพราะทำผิดฐานหนีราชการทหารในเวลาทำหน้าที่ แล้วก็ขอคืนเหรียญตราชั้นจตุรรถาภรณ์ช้างเผือก สี่รถาภรณ์มงกูฏไทย แล้วก็เหรียญราชการชายแดน
๔. พันตรี ไกรวุฒิ เสาเวียง ขึ้นตรงต่อทัพบก ออกมาจากตำแหน่งทหาร เมื่อวันที่ ๒๔ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ เนื่องมาจากกระทำผิดฐานหนีราชการทหารในเวลาทำงาน และก็ขอคืนเหรียญชั้นสี่รถาภรณ์ข้างเผือก รวมทั้งสี่รถาภรณ์มงกุฎไทย
๕. เรืออากาศเอกหญิง ทิพาพันธ์ พิมพ์สมาน ขึ้นตรงต่อทัพอากาศ ออกมาจากตำแหน่งทหาร ตั้งแต่ วันที่ ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๑ เนื่องด้วยทำผิดฐานหนีราชการทหารในเวลาปฏิบัติหน้าที่ แล้วก็ขอคืนตราชั้นจตุรรถาภรณ์ช้างเผือก และก็จตุรรถาภรณ์มงกุฎไทย
๖. ร้อยโท ปกรณ์เกียรติยศ วรรธนกุลสิริ ขึ้นอยู่กับทัพบก ออกมาจากขั้นทหาร เมื่อวันที่ ๑๗ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ เนื่องด้วยทำผิดฐานหนีราชการทหารในเวลาทำงาน และก็ขอคืน เหรียญตราชั้นสี่รถาภรณ์มงกุฎไทย ห้ามาภรณ์มงกุฎไทย และก็เหรียญจักรมาลา
๗. เรืออากาศโท สกนธ์พร พระพรหมตระกูล ขึ้นอยู่กับทัพอากาศ ออกมาจากตำแหน่งทหาร เมื่อวันที่ ๒๔ ก.ค. ๒๕๖๑ เพราะเหตุว่าทำผิดฐานหนีราชการทหารในเวลาทำงาน และก็ขอคืนเหรียญชั้นห้ามาภรณ์มงกุฎไทย
๘. ร้อยโท โคตรประพัฒน์ ประเภทเกตุ ขึ้นตรงต่อทัพบก ออกมาจากขั้นทหาร เมื่อวันที่๒๔ พ.ค. ๒๕๖๕ เพราะเหตุว่ากระทำผิดระเบียบทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง รวมทั้งขอคืนเหรียญราชการชายแดน
๙. เรืออากาศตรี สิรวิชญ์ กองสุข ขึ้นตรงต่อทัพอากาศ ออกมาจากขั้นทหาร เมื่อวันที่๑๖ พ.ย. ๒๕๖๒ เพราะว่ากระทำผิดฐานหนีราชการทหารในเวลาทำงาน และก็ขอคืนเหรียญชั้นห้ามาภรณ์ช้างเผือก ห้ามาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญทองช้างเผือกรวมทั้งเหรียญจักรมาลา
ดังนี้ นายทหารสัญญาบัตรอีกทั้ง ๙ รายดังที่กล่าวผ่านมาแล้ว เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกมาจากรายนามผู้ได้รับพระราชทานตราตามประกาศนรที่เกี่ยวพันแล้ว
ประกาศในวันที่ ๑๙ ส.ค. พุทธศักราช ๒๕๖๕
คนรับตอบสนองพระบรมราชโองการ
พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชะ
นายกฯ